HOSTINGAS.IN Paslaugų naudojimosi taisyklės

HOSTINGAS.IN toliau šiose taisyklėse – Administratorius, yra internetinio tinklalapių www.hostingas.in teisėtas valdytojas.

Tinklalapiu gali naudotis bet kuris registruotas ar neregistruotas vartotojas (toliau – naudotojas) asmeniniais tikslais, sutinkamai su šiomis naudojimosi taisyklėmis.

Šias Naudojimosi taisykles (NT) turi priimti ir jų laikytis visi šio tinklalapio naudotojai. Kiekvienas asmuo yra asmeniškai atsakingas už tai, kad naudodamasis tinklalapiu bei teikiamomis mokamomis ir nemokamomis paslaugomis, būtų tinkamai susipažinęs su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis. Nesusipažinimas su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis negali būti pagrindas naudotojo atsakomybei riboti.

Administratorius turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti NT. NT publikavimas tinklalapyje ir jų pakeitimų publikavimas tinklalapyje 30 dienų iki įsigaliojimo yra laikomas tinkamu sutarties sąlygų atskleidimu.

1. Informacijos talpinimo taisyklės. Autorinės teisės

1.1 Naudotojai turi teisę www rubrikose ir forumuose skelbti savo turimą informaciją, tinklalapyje nurodytomis sąlygomis talpinti mokamą ir nemokamą informaciją, pranešimus, kitokią tekstinę ir grafinę medžiagą. Visa skelbiama informacija yra asmeninio pobūdžio, ją pateikę asmenys pareiškia ir garantuoja, kad pateikiama informacija yra teisinga, jos turinys ir ją pateikusių asmenų veikla yra teisėta ir neprieštarauja galiojantiems įstatymams ir teisės aktams. Administratorius neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos ir pateikiamų nuorodų turinį, tikrumą, teisingumą, aktualumą, atitikimą įstatymams bei už informaciją pateikusių asmenų paslaugų kokybę, atlikimą ar neatlikimą, bei jų vykdomos veiklos teisėtumą.

1.2 Siųsdamas ar skelbdamas bet kokią medžiagą, ją siunčiantis ar skelbiantis asmuo pareiškia ir garantuoja, kad visos autorinės teisės ir gretutinės teisės į siunčiamą darbą priklauso jį siunčiančiam asmeniui ir kad nėra jokių teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų į siunčiamą medžiagą ar atskiras jos dalis, todėl Administratorius neatsako už galimus autorinių ir gretutinių teisių pažeidimus.

1.3 Tinklalapyje esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai ir pan. priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų teisėtiems savininkams.

1.4 Draudžiama skelbti informaciją, kurioje propaguojama, platinama ar reklamuojama pornografija, smurtas ar kita neleistina veikla, kuri yra šmeižiančio, žeminančio, grasinančio pobūdžio, žeidžia žmogaus laisvę ir orumą, kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, pažeidžiama asmens teisė į privatumą, atskleidžia komercines paslaptis, pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, taip pat kita informacija, kurią draudžia ar riboja LR įstatymai ar tarptautiniai susitarimai.

1.5 Juridiniams asmenims draudžiama naudotis Administratoriaus teikiamomis paslaugomis, nebent tai yra ne-pelno siekianti organizacija ar kita organizacija kuri nesiekia pelno.

2. Naudojimosi tinklalapiu taisyklės

2.1 Naudotojas renkasi tinkalapyje siūlomas paslaugas ir produktus išimtinai savo nuožiūra, Administratorius jokiais atvejais neatsako už naudotojo pasirinktos paslaugos ar produkto tinkamumą ar pritaikomumą konkrečiam tikslui. Naudotojas prisiima visą atsakomybę ir riziką už naudojimąsi tinklalapiu ir tinklalapyje siūlomomis paslaugomis ir produktais.

2.2 Naudotojas tinklalapyje pateikiamą medžiagą ir informaciją gali naudoti tik asmeniniais tikslais. Draudžiama šią medžiagą ir informaciją dauginti, atlygintinai ar neatlygintinai platinti bet kuriuo būdu. Draudžiama bet kuriuo nenurodytu tinklalapyje ar šiose sąlygose būdu ir bet kokiais tikslais platinti ar perkelti į kitas laikmenas tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę medžiagą, kuri yra autorių teisių ar gretutinių teisių objektas, be Administratoriaus ar kito asmens, kuris nurodo save pateikiamos medžiagos autoriumi, sutikimo.

2.3 Naudojantis paslaugomis draudžiama atlikti veiksmus ir skelbti informaciją, kuri gali būti naudojama nepageidaujamų el.pašto laiškų (spam), apgaulingų interneto svetainių (phishing), realaus laiko pokalbių kambariams, kompiuterių virusų, kenkėjiškų programų arba kitokios, kenkiančios kompiuterinei įrangai informacijos siuntimui; kuriais galima neigiamai paveikti kompiuterinius tinklus ar atskirus tinklo įrenginius; kuria siekiama saugoti, naudoti ar platinti nelegalią programinę įrangą ar vykdyti kitą tinklo etiketu http://albion.com/netiquette draudžiamą veiklą.

2.4 Aptikus draudžiamą informaciją ar kitokius draudžiamus veiksmus, Administratorius be atskiro įspėjimo turi teisę sustabdyti paslaugos teikimą, pašalinti tokio turinio informaciją ir įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka perduoti informaciją apie tai atitinkamoms institucijoms.

2.5 Aptikus bet kokius paslaugos teikimo trikdžius ar draudžiamą informaciją, prašome nedelsiant informuoti Administratorių el.paštu: abuse@hostingas.in.

3. Atsiskaitymas už paslaugas

3.1 Naudotojas užsisakęs Administratoriaus teikiamą paslaugą privalo už ją atsiskaityti padidinto tarifo SMS žinute numeriu kurį nurodo Administratorius, banko pavedimu ar kitu mokėjimo būdu Jei pavedimo suma yra ne mažesnė nei 10 LT (dešimt litų), per 30 dienų.

3.2 Paslaugų naudojimosi laikotarpių, Naudotojas savo iniciatyva prasitesia paslaugų galiomo laikotarpį mokėdamas avansinį mokestį kuris yra ne mažesnis kaip jo naudojamos paslaugos įkainis.

3.3 Naudotojui laiku neatsiskaičius už Administratoriaus teikiamas paslaugas, Administratorius blokuoja Naudotojo vartotoją ir jam teikiamas paslaugas. Vartotojas yra blokuojamas 30 dienų, o jeigu Naudotojas nepareiškia noro atstatyti savo vartotoją, sekančią dieną vartotojas ir visi su juo susiję duomenys yra negrįžtamai pašalinami. Administratorius neatsako už nepatogumus ar patirtus nuostolius, kuriuos patyrė Naudotojas per šį 30 dienų laikotarpį.

3.4 Naudotojas turi teisę pasikeisti savo mokėjimo planą. Jei planas keičiamas iš pigesnio į brangesnį Naudotojas už tai neprivalo mokėti, o jo sumokėti mokesčiai iki plano keitimo datos paskaičiuojami proporciškai, apvalinant Naudotojo naudai, ir nustatomas naujas plano galiojimo laikotarpis. Jei planas keičiamas iš brangesnio į pigesnį Naudotojas moka baudą lygią jo dabartinio mokėjimo plano įkainiui ir avansinę įmoką už naujai pasirinktą planą, įmokos dydis lygus pasirinkto mokėjimo plano mokesčiui.

3.5 Jei Naudotojas už paslaugas atsiskaitė banko pavedimu, Administratorius per 5 dienos nuo banko pavedimo datos elektroniniu laišku išsiunčia sąskaitą Naudotojui už sumokėtą sumą.

3.6 Jei Naudotojas už paslaugas atsiskaitė padidinto tarifo SMS žinute, Administratorius sąskaitos nepateikia, sumokėti mokesčiai bus įtraukti į mobilaus ryšio tiekėjo Naudotojui pateikiamą sąskaitą.

3.7 Remiantis 1.5 punktu, sąskaitos - faktūros Juridiniams asmenims neišrašomos.

4. Paslaugų nutraukimas

4.1 Administratorius pasilieka teisę nepriimti ar pašalinti medžiagą ar informaciją, kurios turinys ar išraiškos priemonės pažeidžia ar gali pažeisti LR galiojančius įstatymus ar yra nesusijęs su tinklalapio tikslais ir turiniu bei Admnistratoriaus teikiamomis paslaugomis. Šiuo atveju sumokėtos įmokos negražinamos.

4.2 Administratorius pasilieka teisę be atskiro įspėjimo, bet kuriuo metu keisti tinklalapyje publikuojamos medžiagos turinį ir struktūrą, taip pat, bet kuriuo metu ir nenurodęs priežasties nutraukti teikiamas paslaugas. Šiuo atveju sumokėtos įmokos negražinamos.

4.3 Naudotojas turi teisę, bet kada pašalinti savo pateiktą medžiagą ar informaciją iš tinklalapio, be atskiro pranešimo Administratoriui. Šiuo atveju sumokėtos įmokos negražinamos.

4.4 Administratorius turi teisę, be atskiro įspėjimo pašalinti ar blokuoti Naudotojui teikiamas paslaugas jei Naudotojas pažeidžia bent vieną iš šioje sutartyje numatytų punktų. Šiuo atveju sumokėtos įmokos negražinamos.

5. Privatumo politika

5.1 Visi tinklalapio naudotojai ir Administratoriaus teikiamų paslaugų užsakovai yra informuojami, kad sistema užregistruoja ir išsaugo tokių asmenų IP adresą bei informaciją apie atliktus veiksmus.

5.2 Gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją, leidžiančią identifikuoti asmenį ir su juo susisiekti. Šie duomenys yra saugomi nuo praradimo ir neleistino naudojimo. Informacija apie asmenį, dėl kurio pateiktos medžiagos ar informacijos Administratoriui yra pareikštos pretenzijos, įstatymų nustatyta tvarka gali būti perduodama tokias pretenzijas pareiškusiems asmenims. Taip pat informacija apie asmenį gali būti atskleista įstatymų nustatytais atvejais tokią teisę turintiems asmenims.

Naudojimo taisyklės paskutinį kartą keistos 2011 10 03

Vilnius

© HOSTINGAS.IN
 
 
 
 
 
Statistika
Naudotojų: 1688
Svetainių: 5633
Užsiregistravo vakar: 0
Atsitiktinė svetainė:
tidusas.hostingas.in
Mes internete
Facebook puslapis
WordPress Linux Blogas
Infobalt Nariai

© 2005 - 2013 Hostingas.in